Modellering av strøm, hydrografi og smittespredning i Midt-Norge

Strømkartleggingsprosjektet i Midt-Norge er et samarbeidsprosjekt mellom Sjømat Norge , Åkerblå , Aqua Kompetanse og SINTEF Ocean . Hovedresultatet fra simuleringene er strømningsforhold, hydrografi og vannslektskap langs kysten på tvers av kommuner og forvaltningsgrenser i Midt-Norge. I tillegg finnes mer detaljerte resultater vedrørende strømforhold, temperatur, saltholdighet og spredning av smitte mellom lokaliteter påmeldt av vannslektsmatrise og smittemodeller knyttet til deltagende havbruksbedrifter med deres påmeldte lokaliteter.